Загальна кількість переглядів сторінки

понеділок, 22 лютого 2016 р.

Мов джерельна вода, рідна мова моя

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

Мову пошануємо — 
Виростем багатими. 
Хто про мову думає, 
Зна, що в нього мати є. 
(В. Каюков) 
   Із малечку в словах рідної мови людина відкриває для себе великий і чарівний світ життя. Мова — це безцінний скарб народу, надбаний тисячоліттями. У ній відбито його характер, історію, звичай, побут. Як найдорожча спадщина, як заповіт поколінь передається нащадкам любов до свого народу, до рідної мови. Людина може покинути Батьківщину і не чути більше рідної мови, але у підсвідомості залишаться колискові, які виспівувала мати, перші враження, добуті тільки цією, єдиною і неповторною, мовою. Мовою, якою говорили діди й прадіди, з любов'ю до якої дитина з'являється на світ.
  Тож давайте будемо плекати кожне слово рідної мови, передане нам у спадок від наших пращурів. Нам треба вивчати, розвивати, берегти свою мову, бо без неї народ перестає бути самостійним, незалежним і багатим.


Білецький А.О.
  Про мову і мовознавство: Навч. посібник для студентів філол. спец. вищ. навч. закладів/ А.О.Білецький. – К.: «Артек», 1997.  – 224 с.
  У пропонованому посібнику в доступній  для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства: мова як знакова система і її відмінність від інших знакових систем, походження людської мови, її будова й особливості функціонування, взаємозв’язок мови й мислення, мови й суспільства, мови й культури, класифікація мов, систем письма тощо.


Гнатюк Л.П., Бас–Кононенко О.В.
  Українська мова. Особливості практичного застосування/ Л.П. Гнатюк. – К.: Знання-Прес, 2006. – 259 с.
  У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Його перевагою є системний виклад матеріалу, який органічно поєднується з практичними завданнями різноманітного характеру. Посібник містить численні схеми мовного аналізу, приклади, які не тільки полегшують засвоєння теорії, а й сприяють узагальненню і систематизації набутих у школі знань.


Зубков М.Г.
  Сучасна українська ділова мова: підруч. для вищ. навч. закладів/ М.Г.Зубков. – Х.: Торсінг, 2003. – 448 с.
  Підручник містить характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки рукописних документів, їх класифікацію, складові та вимоги до укладання. Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві. 


Зубков М.Г.
  Українська мова: Універсальний довідник/ М.Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2007. - 496 с.
  Довідник є найновішим і найповнішим функціональним виданням такого роду. Розгляд змін у правописі, що сталися, відбуваються або очікуються, супроводжується науковим обґрунтуванням і коротким історичним коментарем.


Огієнко І.І. (Митрополит Іларіон)
  Історія української літературної мови / Упоряд., авт. іст.- біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик.- Либідь, 1995.-296 с., іл., ім. пок. («Літературні пам’ятки України»).
  Фундаментальна праця визначного діяча українського відродження Івана Огієнка, що вперше видається у нашій державі (написана 1949 р.), цінна тим, що в стислій, доступній формі оглядає тисячолітній період української літературної мови, «тернисту й круту дорогу» її розвитку.
  Книга виконує роль своєрідного підручника з історії української літературної мови.


Пономарів О.Д.
  Культура слова: Мовностилістичні поради / О.Д. Пономарів. – 4-те вид., доповн. – К.: Либідь, 2011. – 272 с.
  Даються поради щодо вибору лексичних, вимовних, наголосових, морфологічних та синтаксичних варіантів для найкращого висловлення думки в різних стилях сучасної української літературної мови. Видання доповнене новітніми спостереженнями автора та його численних дописувачів.

  Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З. Терлак. - 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – 367 с.
  Культура мови як невід’ємна складова особистості – одна із перших ознак загальної культури людини та суспільства. Вона включає в себе багато понять і вимагає постійної уваги до мовної поведінки особистості. Довідник містить складні випадки слововживання і допоможе читачам засвоїти граматичні норми української мови.Степаненко М. 
  Рідне українське слово/ М.Степаненко. - Полтава: АСМІ, 2005. - 392 с.
  До книжки увійшли вибрані статті, виступи, розмисли про походження української мови й основні етапи її становлення, про періодизацію літературно-писемної мови, про сучасну мовну політику й мовну ситуацію в Україні, про становище української мови в діаспорі, про мовотворчість видатних майстрів художнього слова, про вчених-лінгвістів, про роль рідної мови в освіті, про утвердження української мови в конфесійній сфері.

            
  Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциту: Док. і матеріали / Упоряд.: Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська акад.», 2005. – 399 с.
  У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови,спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення  як незалежного мовного утворення. Працю призначено всі тим, кому не байдужа доля рідної мови.


Чак Є.Д.
  Чи правильно ми говоримо?/ Є.Д.Чак. – К.: Освіта, 1997. 240 с.
  У посібнику в алфавітному порядку наводяться приклади правильного вживання слів у сучасній українській мові. Ілюстративний матеріал взято з творів українських письменників XIXXX ст.

Немає коментарів:

Дописати коментар